Sad je bitno realizirati prave projekte – Nikola Mažar
Sad je bitno raditi za budućnost Vukovara
30. travnja 2021.
Sad je bitno stvarati kvalitetna radna mjesta
30. travnja 2021.

Sad je bitno realizirati prave projekte

Vukovar ne smije i neće sjediti prekriženih ruku dok drugi gradovi maksimalno koriste mogućnosti iz Europske unije. Kroz suradnju s Fondom za obnovu i razvoj grada Vukovara i Vladom Republike Hrvatske, grad će s Razvojnom agencijom Vukovar poticati veće korištenje dostupnih europskih sredstava gospodarskim subjektima kao motora razvoja grada.

Izgradnja mreže odvodnje grada Vukovara

Mreža odvodnje i kanalizacije dio je osnovne komunalne infrastrukture potrebne za dostojan život svakog građanina. U sljedećem razdoblju 2021. – 2025. cilj nam je da mogućnost priključka na mrežu odvodnje bude dostupna svakom domu u svakom vukovarskom naselju.

Izmjena plana prostorne urbanističke dokumentacije s ciljem bržeg razvoja grada

Potrebno je izvršiti izmjene plana prostorne urbanističke dokumentacije kako bismo ubrzali i olakšali urbani razvoj grada te olakšali razvoj gospodarstva.

Izgradnja potpornih zidova na području grada

Jedan od gorućih problema grada Vukovara gradnja je potpornih zidova. Prioritet u gradnji potpornih zidova hitna su mjesta gdje se obiteljske kuće nalaze neposredno uz sam pokos. U Vukovaru je potrebno izgraditi više kilometara potpornih zidova te će gradnja potpornih zidova biti jedan od prioriteta u sljedećem mandatu.

Rješavanje problema parkiranja u centru grada

Povećanje broja vozila na cestama ima za posljedicu problem parkiranja vozila što je najviše izraženo u centru grada te u blizini višestambenih zgrada. Izgradit ću nova parkirališna mjesta u centru grada i uz višestambene objekte. Poseban naglasak na rješavanju problema parkiranja u centru grada i izgradnji novih parkirališnih mjesta uz zgrade na području Borova naselja.

Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u objektima javne namjene

Povećanje udjela obnovljivih izvora energije dovelo bi do smanjenja troškova električne energije te do smanjenja zagađenja okoliša. Zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete ekološki prihvatljivim rasvjetnim tijelima u LED izvedbi čime ću smanjiti svjetlosno zagađenje te smanjiti troškove električne energije i održavanja javne rasvjete.

Uređenje pročelja fasada u centru grada

Vukovar je postao turističko središte kontinentalnog turizma te centar grada kao prezentacija mora tako i izgledati. Potrebno je izvršiti obnovu oronulih fasada kako bi centar grada dobio ljepši i bolji izgled.

Uređenje prostora stare tržnice s izgradnjom parka

Izmještanjem tržnice na novu lokaciju, prostor stare tržnice u centru grada ostao je neiskorišten. Uredit ću prostor stare tržnice izgradnjom parka u kojem ćemo povezati sadržaje za građane svih životnih dobi.

Sanacija odlagališta otpada Petrovačka dola

Provođenjem projekta sanacije odlagališta Petrovačka dola planira se sanirati odlagalište sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. Sanacijom će se osim unapređenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i društveno-ekonomske koristi te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene. Planiramo i izgradnju kompostane prirodnog otpada sa sustavom za prikupljanje biootpada za građanstvo.

Osnaživanje Razvojne agencije Vukovar

Osnažit ću Razvojnu agenciju grada Vukovara radi povećane apsorpcije europskih sredstava u gospodarstvo grada Vukovara.

Uređenje korita rijeke Vuke

Rijeka Vuka na dionici kroz grad Vukovar teče od ušća Vuke u Dunav do ušća Bobotskog kanala. Na većem dijelu dionice korito i obalni pojas nedostatno su uređeni te je potrebno izvršiti uređenje korita rijeke Vuke kako bi zadovoljili uvjete vodnogospodarskog uređenja te građanima osigurali zadovoljavajuću kvalitetu okoliša.

Ubrzat ću uvođenje optičkog interneta na području grada kao iznimno važnog infrastrukturnog preduvjeta napretka, kako gospodarskog, tako i društvenog. Uvođenjem optičkog interneta poboljšat ću uvjete za razvoj IT-a i visokotehnološke industrije što će doprinijeti daljnjem razvoju grada nudeći poduzetnicima povoljne uvjete za otvaranje, a građanima za dobivanje kvalitetnih radnih mjesta.